Wednesday, February 17, 2016

လူ ့အလိုနတ္မလိုက္ႏိုင္ဘူး

လူ ့အလို နတ္မလိုက္ႏိုင္ဘူး

လူ ့အလို နတ္မလိုက္ႏိုင္ဘူး
ဆိုစကား
ငါရိုးသားစြာ မွတ္သားမိဘူးတယ္

အခုေရာ အႏိုင္ရ ပါတီ
ျပည္သူ ့အလို ကို လိုက္ႏိုင္ပါ့မလား
ငါစိုးရိမ္မိတယ္ .....

ျပည္သူေတြခမ်ာ
ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ
ဆိုးသြမ္းရမ္းကားသူလူတစုနဲ ့
စနစ္တခုရဲ ့ေအာက္မွာ
ခါးသည္းနာက်ည္းစြာ ခံစား
ေျပာင္းလဲမႈကိုလိုလားတဲ့မီး
အလ်ွံတၿငီးၿငီးေတာက္ေလာင္လို ့......

ျပည္သူ ့ရင္ထဲကဆူးမ်ား
ေသာင္ျပိဳကမ္းျပိဳ
ဆူးမ်ား
အႏိုင္ရပါတီ ႏႈတ္ေပးႏိုင္ပါ့မလား
ေတြးေတြးျပီး ငါ့မွာ
စားမ၀င္အိပ္မေပ်ာ္ ......
အႏိုင္ရပါတီေရာ
စား၀င္အိပ္ေပ်ာ္ပါ့မလား....

အနာသိရင္ေဆးရွိရမယ္
အခု
အနာလဲသိျပီ ေဆးလဲရွိျပီ
ကုသတဲ့နည္းစနစ္ မမွားဘို ့သာလိုသည္

ျပည္သူလူထုၾကီးေရ
လူ ့အလို နတ္မလိုက္ႏိုင္ဘူး .....

ရဲရင့္သက္ဇြဲ

Saturday, February 13, 2016

The Trees are crying

     The Trees are crying

The forest is sad 
the trees are crying 
the trees want to talk to the humans 
but the humans would not listen 

the forest is sad
the trees are crying 
the trees in the forest 
asked for the help of animals
That live in the forest
the trees in the Forest 
told the animals 
to say Their words
to the humans

the forest is sad 
the trees are crying 
the humans does not listen to the animals 
the humans does not listen to the animals
the humans does not listen to the animals 
the forest is sad 
the trees are crying 
the trees are crying 

poem by YE YINT Thet ZWE

 Translate by ye yint tin aung moe

proud of February 13th


proud of February 13th

just like magic
just like sorcery
limitless
except all the goodness
all the badness
grew up in a place where there's everything
we the youth
aren't the lazy ones

what happened in the past
what is happening now
what is going to happen next 
I know it all....
what I want in the past
what I want now 
what I need in the future
I know it all

English and Burma the first war
........the second war
........the third war
slaves of colonization
I know it all
we don't let ourselves 
submerge in the slavery
I know all the rebellion of the Patriots


I know the teacher and the lord Mhine
I know the general Minn Yaung
I know the Farmer teacher San
I know the lord Aung Sann
I know the lord Ba Hein
I know the lord Thann Htunn
I know the lord Aung Kyaw
History before their birth

I know parts of their lives

after their birth
the great and the grand
history of the students movement
history of the citizen movement
history of the monks movement
the cruelty of this upholding authority
the inhumane history
I know it all
The flow of the generation
among those who know their duty and uphold it
a mother who love their country more than their life I know it all

loving the simple life of a man
a man of age thirty two
the ability of a fascinating history
the mindset that should be an example
the youth of the new generation 
for a brighter future
let's make the best and be proud of February 13th

Poem by Ye Yint

Translate by ye yint tin aung moe

Saturday, February 06, 2016

Kalar is dead

                                                    Kalar is dead


A son is given birth into a Bhuddist family where only daughters are born.Given his tall and dark appearance , this boy grew up with a nick named Kalar, school name is Maung Aung Myat.In a town filled with sounds traditional musical instruments being played, people in the area called him Kalar Lay out of love. For Maung Aung Myat, whom friends called Kalar never once thought that his life would be in danger because of the name his parents gave him out of love.

As a child Maung Aung Myat, goes to school when he's supposed to, attend monastery during summer and was over all a very obedient and was known in the area as such.As for his parents, their bussiness prosper after his birth.They feel that they can pass on in peace if they managed to baptise him before pass on and they loved him with all their heart.As for Kalar he is known and brought up as a pampered and a kid who can spend among family and friends

When Oo Thein Sein became a president in 2010, Kalar was a young adult who have interest in the opposite sex.As a sign of interest , he would walk out and about in front of the girl's house with his friends.He gave love letters to female students when they go to school or return from school.If the girls complained to teacher out of dislike, there were no other problem for Kalar except getting scolded.As time passed Kalar had a girlfriend.As for Kalar, his life was so good that, even in sleep, he dreamed that his life great.

Nationalism and religious fundamentalism spread out from Rakhine state to all over Myanmar. Hate speech from Religious and fanatic monks spread around the country like wild fire.Muslims are slaughtered in large cities.Lootings are a common thing for belongings by the Muslims. As for the monks, they only preach hatred towards Muslims and make it as if the Muslims are about to take over the country tomorrow. They spread all these biased and and fictional speech.They commanded all bhuddist households to put up bhuddism flag.

As for Kalar it was a day, he was supposed to meet his girlfriend.His mother told him to buy a Bhuddism flag from the market as they did not have any. Kalar went to the market to buy with his motorbike and put it up himself in front of the house, he even whispered prayers to himself as he was doing so.The young Kalar's heart is filled with excitement and restlessness as he is meeting his girlfriend in the evening.

As he was meeting his girlfriend in another district, he find a place with minimal light away from the lamppost, around the corner of the temple and asked his girlfriend to meet him there.As it is not so far away from home the girl agreed to meet him when she come out for comic book rental.As for kalar he is waiting for her in the dark filled with excitement.As for his friends they were wondering what he was doing all alone out in the dark.As the twilight approach, his girlfriend reached.Kalar ran towards her in excitement and hug her then proceed to kiss her.His friends foolishly tease him by shouting out "Kalar is kissing", "Kalar is hugging".As for the people in the area who hated Muslims for no reason believed something fishy is happening and decided to act without asking any questions.As the crowd shouted "Kalar is kissing a girl, catch him!!", Kalar decided to run oblivious to what just happened around him.As for the crowd , they picked up swords and sticks and ran after Kalar.They threw stones and beat whatever they saw in the dark.

Kalar is running front on the crowd. He ran, ran , ran he ran will all his might for his life but a stone from the crowd hit Kalar right in the head.Kalar focused his mind on God and screamed "Amay!" once and fell down.As for the crowd , they began kicking, beating , and throwing stones at kalar without asking a single question. As they do they also cursed , "die kalar die!".Kalar couldn't hear anything, Kalar did not know anything. Kalar died among the Bhuddist crowd whose heart were filled with hatred.The very followers of his religion, killed him just because he was named Kalar.He did not know why they hated him and he would never now why they did what they did and took his life away.
Nobody could guess the amount of hatred towards Muslims in Myanamar.As for his parents, they went out to look for him as he did not came home last night.They did not find him at any of his friend's place and they did not know where he was but they told him a kalar is beaten to death at the other district. When his mother asked back for the identity asked no nobody could give her a definite answer.They just told him it was because a kalar was misbehaving with a girl and they beat him to death.His for his parents they decided to go and have a look even though they were quite positive that it wasn't their son. To their shock, they saw their son in the yellow outfit that he wore as part of the young bhuddist club. Their son's body was disfigured and they could barely recognised his face.They broke down right there and did not even have the energy to question who killed their son.Kalar of the young bhuddist club is dead because of his name.His .other heart is broken into pieces.Her most beloved son who is tall and dark who resembles a kalar is dead because of the very name they gave him.
People gave their lives because of their names in a country like Myanamr filled with nationalism and religious fundamentalism.A system where people gather and go around bullying in crowds are widespread in Burma. If people are willing to act like dogs without any logic and asking question in which a Bhuddist Kalar died, the future and the fate of Muslims are unthinkable.

If the law is above all,people respect one another , different religions are practiced in peace, live together peacefully, where a system of bullying disappear, only then the people of Myanamr can build a great nation and live with pride.

Maung Gyi Nyein Chan
( based on and true story)
Kalar is a stereotypical name for Muslims( translated by Ye Yint Tin Aung Moe)